• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

Office of Provincial Commercial Affairs Tak

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพอัญมณีและเครื่องประดับในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก

♦ ข่าวประชาสัมพันธ์

♦ ดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
    ♦ มาตรา 7
                 • ม.7(1)  โครงสร้างองค์กร     

                 • ม.7(2)  อำนาจหน้าที่     

                 • ม.7(3)  สถานที่ติดต่อ     

                 • ม.7(4)  กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง     

    ♦ มาตรา 9

                 • 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ได้แก่ การอนุมัติ/อนุญาต/การวินิจฉัย ผลการการประกวดราคา เป็นต้น

                 • 9 (2) นโยบายและการตีความ แผนยุทธศาสตร์ 

                 • 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน 

                 • 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

                 • 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจาฯ ตามมาตรา 7 วรรคสอง 

                 • 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ(ไม่มี)

                 • 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายและโดยมติ ครม.

                 • 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

    -  รายงานผลการปฏิบัติงาน
    -  การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตาก
   

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ SMEs Pro-active ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญชวนส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปภาวะการค้าชายแดนไทย - เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม